Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin.

Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte założenia.

Jest to „metoda nauczania, a szerzej jeden ze sposobów realizacji określonego zagadnienia (zadania) szkolnego programu nauczania” (J. Królikowski, 2000).

Zadanie takie nazywamy projektem, gdy:

 • posiada tytuł,
 • uczniowie znają jego cele i formy realizacji,
 • określone są terminy realizacji całości zadania i poszczególnych jego etapów,
 • wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację,
 • uczniowie znają kryteria i sposób oceniania,
 • określeni są odbiorcy,
 • uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy.

Rodzaje projektów edukacyjnych

Biorąc pod uwagę przedmiot pracy uczniów i możliwość publicznej prezentacji wyróżnia się dwa rodzaje projektów edukacyjnych:

projekty badawcze,projekty działania lokalnego (społeczne)

Projekt badawczy a projekt działania lokalnego

 • Projekt badawczy polega na zbieraniu przez uczniów, a następnie systematyzowaniu i opracowaniu informacji dotyczących określonego zagadnienia. Efekty pracy w projekcie badawczym uczniowie opracowują w formie albumu, posteru, eseju, diagramu, które prezentują np. w szkole.
 • Projekt działania lokalnego polega na podjęciu działania np. w swojej szkole, miejscu zamieszkania, gminie. Wymaga rozpoznania potrzeb środowiska lokalnego. Prezentacja wytworów dzieci jest możliwa w terenie, a w szkole prezentuje i omawia się zmiany, jakie zaszły w wyniku podjętych działań, np. „Rady na odpady”, „Czyste powietrze na moim osiedlu”.

Efektywność metody projektów:

 • rozwija samodzielność, samorządność, umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integruje ją;
 • stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny, motoryczny,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia,
 • rozwija twórcze myślenie,
 • umożliwia zaprezentowanie wyników własnej pracy,
 • wzmacnia motywację poznawczą,
 • integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, łączy proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem,
 • łączy w spójną całość treści rozbite w szkole na różne przedmioty nauczania,
 • daje uczniom możliwość samooceny oraz wypowiadania się na temat swojej pracy i działań kolegów, co było dobre, a co mniej na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Piramida zapamiętywania Dale’a

PiramidaDalea

Korzyści, czyli umiejętności jakie kształcimy/rozwijamy u uczniów:

 • posługiwania się sprzętem,
 • korzystania z różnych źródeł informacji,
 • operowania informacją (dobór, selekcja, ocena),
 • podejmowania decyzji,
 • poczucia odpowiedzialności,
 • oceniania i samokontroli,
 • dostrzegania, formułowania problemów oraz ich rozwiązywania (myślenie logiczne, twórcze),
 • organizacji pracy, planowania, podziału zadań,
 • współdziałania,
 • wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych,
 • komunikowania i dyskutowania (zdolność argumentacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów),
 • prezentowania.

 

Bibliografia:

Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Kielce 2012.

Królikowski J., Projekt edukacyjny- materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2000

Opracowanie dla Szkoły Podstawowej AMS: dr Emilia Olejnik – Krupa, Uniwersytet Wroclawski