Historia szkoły

Szkoła Podstawowa AMS jest szkołą niepubliczną, na prawach szkoły publicznej, prowadzoną przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, objętą nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wpisaną do ewidencji placówek oświatowych w Gminie Wrocław.

 Szkoła Podstawowa AMS  we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność  w 2014 roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu rodziców.

Bezpośrednią inspiracją dla powstania Aktywnej Małej Szkoły, najpierw we Wrocławiu, potem w Woliborzu, a następnie w Krakowie,  była realizacja przez Fundację Fala, organu prowadzącego Szkołę, projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” i bardzo pozytywne opinie o nim, otrzymane  po jego zakończeniu od rodziców dzieci biorących w nim  udział (ponad 7  tys. uczniów). Dowodem na to, że projekt udał się i był potrzebny, były także  pozytywne recenzje pedagogów  z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także rekomendacje od nauczycieli z ponad 100 szkół.

Projekt ten polegał na wdrażaniu w małych wiejskich szkołach nowoczesnego nauczania metodą projektu edukacyjnego, pracę w grupach różnowiekowych, nauczanie przez działanie, wzmocnienie więzi i zaufania  na linii nauczyciel – uczeń poprzez wykreowanie nowego modelu nauczyciela – przyjaciela i przewodnika dziecka. Obserwując rosnące zainteresowanie rodziców edukacją niepubliczną, alternatywną, odbiegającą od schematu tzw. szkoły industrialnej, czyli modelu szkoły masowej, przypominającego fabrykę,  w 2013 została podjęta  decyzja o utworzeniu Aktywnych Małych Szkół.

We wrześniu 2014 uruchomiliśmy we Wrocławiu pierwszą klasę, liczącą wówczas pięcioro uczniów, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela języka angielskiego i dyrektora. Po 6 latach działalności, w 2020 roku szkoła we Wrocławiu ma ponad 120 uczniów, kadrę liczącą 25 nauczycieli, pracowników administracyjnych.