Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu

 1. Uczniem Szkoły Podstawowej AMS, zwanej dalej Szkołą, może być każde dziecko
  kwalifikujące się do normalnego toku nauczania.
 2. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy, do wszystkich klas (0-8),
  pod warunkiem, że w danej klasie są wolne miejsca.
 3. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej. Szkoła
  przyjmuje dzieci w kolejności złożonych podań, niezależnie od sposobu ich
  przekazania;
 4. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
  • Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy na stronie
  www.aktywnamalaszkola.pl;
  • Rozmowę wstępną rodziców lub opiekunów prawnych, zwanych dalej rodzicami, z
  dyrektorem Szkoły;
  • Złożenie przez rodziców deklaracji przyjęcia dziecka do szkoły;
  • Poświadczenia przez rodziców, że zapoznali się z Statutem i koncepcją Szkoły;
  • Podjęcie przez Dyrektora Szkoły wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet
  uczniów Szkoły;
 5. Dyrektor wydaje decyzję pozytywną o przyjęciu, pod warunkiem wolnych miejsc w
  danej klasie. W przypadku ilości chętnych przekraczających możliwości przyjęcia ich
  do szkoły, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostają przyjęte w
  pierwszym procesie rekrutacji z powodu braku wolnych miejsc, dyrektor szkoły
  wpisuje na listę rezerwową.
 6. Decyzja przyjęcia ucznia do szkoły może mieć charakter warunkowy w przypadkach,
  konieczności przeprowadzenia konsultacji psychologiczno – pedagogicznych lub
  dostarczenia w późniejszym okresie opinii z właściwej poradni.
 7. Po zakwalifikowaniu dziecka w poczet uczniów i podpisaniu rzez Szkołę oraz
  rodziców umowy cywilno prawnej o świadczeniu usługi edukacyjnej, rodziców
  obowiązuje wpłacenie jednorazowej opłaty wpisowego, w wysokości ustalonej przez
  Organ Prowadzący Szkołę, na dany rok szkolny. Opłata wpisowego jest opłatą
  bezzwrotną;
 8. Nauka w Szkole jest odpłatna, łącznie z okresem wakacji.
 9. Wysokość czesnego na kolejny rok szkolny określa decyzja zarządu Fundacji oraz
  Dyrektor Szkoły
 10. Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca
 11. Na uzasadniony wniosek rodziców /prawnych opiekunów dziecka/, po uzyskaniu
  zgody organu prowadzącego, Dyrektor Szkoły może ustalić inną wysokość czesnego
  lub rozłożyć płatność na raty