Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i umiejętności. Wychowywanie traktujemy przede wszystkim jako relację osobową wychowawca-wychowanek, jako towarzyszenie i wspieranie w rozwoju młodego człowieka, w ścisłej współpracy z rodzicami. Kładziemy akcent na indywidualizację, diagnozę potencjału i ograniczeń, wsparcie w usuwaniu ograniczeń, zapobieganie złemu wykorzystaniu potencjału. Uznajemy także prawo wychowanka do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji.

Wartości i zasady takie, jak: demokracja, sprawiedliwość, prawda, wolność, solidarność, pomocniczości i dobra wspólnego zostały wpisane w nasz statut. Wartości i zasady obowiązują wszystkich. Uczniowie otrzymują kierunkowskaz, aby mogli wyrosnąć na dojrzałych, odpowiedzialnych mężczyzn i kobiety, samodzielnych i aktywnych w swoim środowisku, podejmujących inicjatywy, także na rzecz innych. Ważnym elementem oddziaływania wychowawczego jest dla nas wolontariat, działania charytatywne, prospołeczne, w które włączamy się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, pracownicy fundacji, rodzice, inni.

Opieramy się w wychowaniu przede wszystkim na światopoglądzie i tradycji chrześcijańskiej, przy pełnym poszanowaniu dla innych systemów wyznaniowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Dzieci mają zapewnione lekcje religii bądź etyki.

Zarówno program wychowawczy jak i program profilaktyki jest tworzony i uchwalany wspólnie przez wszystkie organy szkoły: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski lub przez Radę Szkoły tam, gdzie została ona powołana. Samorząd Uczniowski traktujemy jako szczególne miejsce rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych, podejmowania inicjatyw i brania za nie odpowiedzialności, jako zatem szczególną szkołę demokracji dla młodych ludzi.